Contact Us

Contact details

Email: info@jiwanitech.com
Phone: +254 739 698 964
P.O Box 22139-00100 GPO, Nairobi